Vaststelling uitwerkingsplan 13, deelgebied 3.1/3.2, Zuidpolder Woongebied in Eemnes

Het college burgemeester en wethouders van gemeente Eemnes heeft op 9 mei 2023 het Uitwerkingsplan 13, Zuidpolder Woongebied, deelgebied 3.1 en 3.2 (NL.IMRO.0317.E029UWPZpolderWB13-Va01) vastgesteld. Het ontwerpuitwerkingsbestemmingsplan heeft van 27 januari 2023 – gedurende 6 weken – tot en met 9 maart 2023 ter inzage gelegen.
Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan bevat in de huidige verkaveling 82 woningen bestaande uit 20 sociale huurwoningen, 8 sociale koopappartementen, 4 midden huur/koop hoekwoningen, 4 midden dure koopappartementen, 12 grondgebonden seniorenwoningen, 14 midden dure grondgebonden tussenwoningen, 15 dure grondgebonden hoek- en rijwoningen, 4 topdure twee-onder-één-kap woningen en 1 top dure vrijstaande woning.
Periode van terinzagelegging
Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt vanaf 5 juni 2023 – gedurende 6 weken – tot en met 16 juli 2023 ter inzage bij balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroepsprocedure
Tegen het vastgestelde uitwerkingsplan kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag een beroepschrift worden ingediend door degene die eerder een zienswijze bij het college heeft ingediend. Daarnaast kan een ieder een beroepschrift indienen tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpuitwerkingsplan zijn aangebracht. Tot slot kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij het college kenbaar te maken een beroepschrift indienen.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde uitwerkingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het vaststellingsbesluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Inwerkingtreding
Het uitwerkingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Als om voorlopige voorziening wordt verzocht, zal de inwerkingtreding van het uitwerkingsplan afhangen van de gerechtelijke beslissing op dat verzoek.