Uitwerkingsplannen 11 (deelgebied 4.2 – Blomsingel fase 2) en 12 (deelgebied 3.4 – Het Plukveld) vastgesteld

Het college van B&W van de gemeente Eemnes heeft het Uitwerkingsplan 11 deelgebied 4.2 Zuidpolder Woongebied (UWP11) op 7 december 2021 vastgesteld. Het uitwerkingsplan bevat 9 vrije kavels voor vrijstaande woningen met mogelijkheid voor één twee-onder-één-kap woning.

Vastgesteld uitwerkingsplan 12 deelgebied 3.4 Zuidpolder Woongebied in Eemnes

Het college van B&W van de gemeente Eemnes heeft het Uitwerkingsplan 12 deelgebied 3.4 Zuidpolder Woongebied (UWP 12) op 7 december 2021 vastgesteld. Het uitwerkingsplan bevat in de huidige verkaveling 51 woningen bestaande uit 12 sociale huurwoningen en 39 (deels sociale) koopwoningen. https://bit.ly/3m5Zd1x

Ter inzage

UWP11 en 12 liggen beide vanaf dinsdag 14 december 2021 -gedurende 6 weken- tot en met 24 januari 2022 ter inzage. U kunt de plannen op afspraak inzien bij het loket Bouwen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Telefoonnummer 14 035. U kunt UWP11 met identificatienummer NL.IMRO.0317.E029UWPZpolderWB11-Va01 en UWP12 met identificatienummer NL.IMRO.0317.E029UWPZpolderWB12-Va01 ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan bij het college in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde uitwerkingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.