Vastgesteld uitwerkingsplan 10 deelgebied 4.3 Zuidpolder Woongebied Eemnes

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes heeft het uitwerkingsplan 10 deelgebied 4.3 Zuidpolder Woongebied (‘Ruijtershof’) op 8 december 2020 vastgesteld.

Dit uitwerkingsplan voorziet in de bouw van 4 middeldure senioren woningen, 5 middeldure levensloopbestendige woningen, 15 (top)dure koopwoningen (9 hoek- en tussenwoningen), 2 twee-onder-één-kap woningen, 4 vrijstaande woningen) en 5 ‘vrije’ kavels.

Het uitwerkingsplan ligt vanaf donderdag 17 december 2020 -gedurende 6 weken- tot en met 27 januari 2021 ter inzage. Het plan kunt u inzien bij het loket Bouwen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035. Het plan met identificatienummer NL.IMRO.0317.E029UWPZpolderWB10-Va01 kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan bij het college in te dienen.

Voorlopige voorziening artikel 8.4 Wet ruimtelijke ordening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde uitwerkingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.